Professor PA Öckerman –
Bredspektrum bärpulver till patienter med Kroniskt Trötthetssyndrom

En pilotstudie av Per-Arne Öckerman

 

INTRODUKTION
Kroniskt Trötthetssyndrom (CFS) är ett ganska vanligt, ofta debiliterande tillstånd med väsentligen okänd genes. Tidigare kontrollerade, dubbel-blindstudier, liksom enklare öppna studier, har påvisat minskning av trötthet och andra symtom vid behandling med antioxidanter (1-14).
Då nu nya, antioxidantrika preparat från norrländska bär blivit tillgängliga, fann jag det intressant att testa effekten på patienter med CFS.

 

MATERIAL OCH METODER
Tolv patienter, nio kvinnor, tre män, ålder 28-70 år, alla med läkardiagnos CFS enl. sedvanliga kriterier behandlades under 30 dagar med OxANT Ultima Bärpulver (En blandning av torkade och malda blåbär, havtorn, kråkbär,tranbär och lingon, innehållande både skal, fruktkött, saft och kärnor; www.immun.se) . Dos: 25 ml/dag.
Deltagarna uppmanades att vid tiden 0 och 30 dagar ange en rad subjektiva besvär på en skala 0-10, där 0 innebar inga som helst besvär och 10 innebar extremt svåra besvär. Uppgift lämnades för följande, alla vanliga hos patienter med CFS: trötthet, värk, känslighet för mat och kemikalier, mag-tarmbesvär, nedstämdhet, sömnsvårigheter, minnes- och koncentrationssvårigheter, total reaktion på alla besvär.

 

RESULTAT
För samtliga studerade variabler angav deltagarna som grupp minskade besvär med statistisk signifikans enligt tabell 1.

———————————————————————————————————

Tabell 1.
Subjektiva besvär hos 12 patienter med Kronisk Trötthetssyndrom före och efter en månads behandling med bredspektrum bärpulver. Se Material och Metoder för beskrivning av testskalan. P-värde anges enligt Student´s T-test.

Medelvärde Signifikans Minskning %
0 30 dagar p (*)-***
Trötthet 7.3 5.2 0.0094 ** 29
Värk 5.4 4.2 0.012 * 22
Mat/kem. känslighet 3.6 2.7 0.060 (*) 25
Mag-tarmbesvär 4.9 3.3 0.00083 *** 33
Nedstämdhet 2.8 1.7 0.048 * 39
Sömnbesvär 4.7 2.8 0.0000055 *** 40
Minne/koncentr. Besvär 5.6 4.0 0.035 * 29
Total reaktion 6.1 4.4 0.0086 ** 28

 

DISKUSSION
De i det använda bärpreparatet ingående komponenterna har visats innehålla ett spektrum av olika antioxidanter (15-19). Genom att kombinera flera olika bär torde ett bredare spektrum av antioxidanter har ingått i testen. Detta bör ha ökat effekten (1-14).
Författarens tidigare erfarenhet av behandling av CFS-patienter med antioxidanter (1-14) har visat, att ett brett spektrum är viktigt. Likaså har visats, att dosen spelar en roll både för tiden till en effekt märks och nivån på effekten (1-14). Det är därför möjligt att ändrad dos och behandlingstid skulle kunna modifiera resultatet jämfört med det som nu uppnåtts med bärpulver.
Det kan dock sägas, att bärpulvret hade en påfallande snabb och tydlig effekt med använda dos.

 

REFERENSER

1. Monitoring free radicals by erythrocyte fragility test. 5th Annual Symposium on Complementary Health Care, Exeter University, UK, Dec. 10-12, 1998.
2. New Method for Assay and Treatment in Diseases Related to Free Radicals. 7th Swedish Pollen International Symposium, Tokyo 1998.
3. Non-existing Diseases Chronic Fatigue Syndrome, Electrical Hypersensitivity, Fibromyalgia, Multiple Chemical Hypersensitivity and Amalgam Disease. Health Trends 2000. 2nd International Conference, Copenhagen 1999
4. New Methods for Assay and Treatment in Diseases Related to Free Radicals. (In Japanese). Oketsu-Kenkyu, 18:159-172, 1999.
5. Broad-spectrum Antioxidant Treatment in Diseases Related to Free Radicals. Control by Erythrocyte Fragility Test. (In Japanese). Excellent Sweden, Vol. 2: Caring, p. 142-144.
6. Antioxidant Treatment of Chronic Fatigue Syndrome. Clinical Practice of Alternative Medicine. 1(2):88-91,2000.
7. Free Radicals, Disease and Ageing. International Symposium, National Taiwan University Hospital, Taipei, April 18-21, 2002.
8. Ibidem. Singapore. April 16, 2002.
9. Free Radicals and Ageing. 11th Swedish Pollen International Symposium Tokyo 2002.
10. A New Medicine. Book in Japanese. ISBN4-87738-228-3.
11. A Model for Effective Antioxidant Treatment. International Congress of Complementary and Alternative Medicine (ICCAM). Singapore 2005. Handbook and Abstracts, p.31.
12. Den Nya Medicinen. Book in Swedish. 2nd.ed. ISBN:91-970087-6-1.
13. Treatment of Macular Degeneration using a Broad-spectrum Antioxidant Preparation.(In Swedish, to be translated). Den Nya Medicinen, p. 72-74.
14. Broad-spectrum, High Dose Antioxidant Treatment in Chronic Fatigue Syndrome, Fibromyalgia and Amalgam Disease. (In Swedish, translated in the English version). Den Nya Medicinen, p.103-109.
15. Zafra-Stone s et al Berry anthocyanins as novel antioxidants in human health and disease prevention. Mol Nutr Food Res 2007, 51, 675-83.
16. Erlund I et al Favorable effect of berry consumption on platelet function, blood pressure and HDL cholesterol. Am J Clin Nutr 2008, 87,323-31.
17. Ogawa K et al. Anthocyanin composition and antioxidant activity of the Crowberry (Empetrum nigrum) and other berries. J Agric Food Chem 2008,56, 4457-62.

Copyright © ImmunButiken AB