Cancer – går det att skydda sig?

posted in: info bär | 0
Blackberry_fruits

Cancer är något som berör de flesta människor. Många av oss känner någon som har eller har haft cancer. Enligt Socialstyrelsen kommer var tredje person någon gång under sin livstid att drabbas av sjukdomen. Cancer orsakas av förändringar i arvsmassan och det är väl känt att olika riskfaktorer kan bidra till sjukdomen. Om det finns faktorer som ökar risken för cancer borde det väl också finnas saker som hjälper oss att förebygga sjukdomen. I USA och flera europeiska länder satsas i dag miljardbelopp på forskning och utveckling kring olika skyddsfaktorer.

Hos en vuxen människa bildas det normalt bara så många nya celler som behövs för att ersätta dem som dör. Rubbning av denna balans kan leda till att friska celler utvecklas till cancerceller. All cancer beror på en serie förändringar, så kallade mutationer i cellernas arvsmassa (DNA). Dessa förändringar i generna leder till att celler börjar dela sig okontrollerat och bildar så småningom en klump av cancerceller, en tumör. Det finns cirka 200 olika sorters cancer, alla med sina egna särskiljande drag.

Idag finns det mycket kunskap om de mekanismer som leder fram till cancer, men ingen kan säga exakt varför vissa friska celler utvecklas till cancerceller. Även de yttre orsakerna till dessa förändringar är långt ifrån fullt utforskade. Man tror att cellens gener blir skadade av påverkan utifrån och det finns ett flertal olika riskfaktorer kartlagda, bland annat rökning, strålning, kemiska ämnen, hög alkoholkonsumtion, övervikt och fel kost. En av de stora orsakerna är vanligt åldrande, när vi blir gamla ökar risken för att cellerna förändras spontant utan yttre påverkan.

Kostvanorna tillskrivs stor betydelse för uppkomst av cancer. Bland riskfaktorer nämns till exempel fett, rött kött och hårt stekt mat. Samtidigt diskuterar forskare om olika ämnen i kosten kan istället förebygga cancer. Någon exakt kunskap om vilka ämnen som skyddar finns ännu inte, men studier pågår. Exempelvis har det visat sig att en hög konsumtion av frukt och grönsaker har en skyddande effekt mot cancer. Det anses delvis bero på att grönsaker och frukt innehåller så kallade antioxidanter som motverkar den negativa effekten av fria radikaler.

Fria radikaler skadar dina celler
De fria radikalerna bildas som restprodukter vid kroppens ämnesomsättning. En liten del av det syre som vi andas omvandlas till fria radikaler, men även yttre faktorer som rökning, strålning eller stress kan bidra till bildandet. Fria radikaler behövs bland annat för att immunsystemet ska fungera och i lagom antal har de många positiva egenskaper. Men när det bildas för mycket fria radikaler börjar de angripa celler. Om de fria radikalerna attackerar cellernas DNA kan detta bidra till mutationer och så småningom leda cancer.

För att minska den skadliga effekten har kroppen utvecklat ett försvarssystem bestående av olika antioxidanter som tar hand om och neutraliserar de fria radikalerna. Det pågår en ständig kamp mellan de angripande fria radikalerna och de skyddande antioxidanterna. Brist på antioxidanter ger ett överskott av fria radikaler och kan leda till cellförändringar och allvarliga sjukdomar.

Antioxidanter tillverkas i kroppen men finns även naturligt i vår kost. Frukt och grönsaker innehåller många olika typer av antioxidanter. Exempel på antioxidanter är betakaroten (förstadium till vitamin A), vitamin C, vitamin E, selen och zink.

Förhoppningar står till selen
Ett av de ämnena man hoppas kunna bekräfta vara en skyddsfaktor mot cancer är selen. Många har forskat kring ämnets betydelse för att förebygga cancer. Ett av de mest kända studierna är Nutritional Prevention of Cancer, en amerikansk studie som genomfördes för nästan tio år sedan av professor Larry Clark. Han gav patienter som haft hudcancer antingen ett dagligt tillskott av selen eller ett verkningslöst piller under en tioårsperiod. Resultatet visade inte på någon skyddseffekt mot hudcancer men däremot såg man en minskning av flera andra cancerformer.

Den totala dödligheten till följd av cancer minskade med 50 % i den grupp som hade fått selen, jämfört med gruppen som hade fått ett verkningslöst piller. Att använda selen för att förhindra och behandla cancer är inget nytt fenomen – redan 1912 rapporterade professor Von Wasserman att selen har förebyggande effekt på försöksdjur. Sedan dess har selen varit ett omdebatterat ämne. Om man lyckas fastställa att selen förebygger cancer, blir detta ett genombrott i cancerforskningen och antalet människor som lider och dör i cancersjukdomar kan minskas avsevärt.